Nyheter


Little Sweden Festival, USA

20-12-2003

Ställning efter rond 3
1-8 Atalik, Charbonneau, Khachiyan, Mitkov, Nedev, Perelshteyn, Sharavdorj, Zatonskih 2.5p
9-19 Agrest, Blatny, Donaldson, Yermolinsky ... 2.0 p

Rond 4
GM Nedev - WGM Zatonskih
IM Perelshteyn - GM Mitkov

IM Khachiyan - GM Atalik
GM Sharavdorj - IM Charbonneau

GM Agrest - IM Krush
GM Yermolinsky - IM Muhammad

FM Zilberstein - GM Kudrin
FM Nagle - IM Sevillano

GM Blatny - IM Donaldson
GM Shulman - R.Kaufman