Nyheter


Rytschagov vann XV Heart of Finland

25-07-2005

SLUTSTÄLLNING
1. M. Rytschagov – 8½ p/10
2. Belov – 8
3-7. Nyysti, Popov, Solozhenkin, Nyback, Kulaots – 7½
8-14. Kanep, Yemelin, Kiss, Lugovoi, Seeman, Rantanen, Nouro – 7 etc.